top of page

Apstrādes situācijas

BG1_edited.png

Sociālo tīklu izmantošana uzņēmējdarbības veicināšanai

Mūsdienu digitālajā laikmetā lielākā daļa uzņēmumu savas komercdarbības reklamēšanai izmanto sociālos tīklus. Parasti tiem ir izveidota sava “lapa” vai konts vienā vai vairākās sociālo tīklu vietnēs. Turklāt apmeklētāju plūsmas palielināšanai daži uzņēmumi savā tīmekļvietnē izmanto arī sociālo tīklu spraudņus. Taču sociālo tīklu izmantošana rada arī noteiktas juridiskās sekas. Šajā sadaļā tiks sīkāk aplūkots, kā tieši tas ietekmē jūsu lomu un pienākumus saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.

FORM (1).png

Visticamāk, jūs esat sociālā tīkla vietnē izvietotās uzņēmuma (fanu) lapas administrators. Tas savukārt neizbēgami ir saistīts ar personas datu apstrādi. Šajā gadījumā apstrādi pamatā veic sociālā tīkla vietne, kas izvieto sīkdatnes un apstrādā sīkdatnēs saglabāto informāciju. Izveidojot šādu lapu, jūs sociālā tīkla vietnei piešķirat iespēju izvietot sīkdatnes apmeklētāju datoros, kā rezultātā jūs iegūstat statistikas datus, kas ir noderīgi jūsu darbību pārvaldībai un veicināšanai. Neraugoties uz to, ka jums bieži vien nav faktiskas vai juridiskas ietekmes uz apstrādes mērķiem vai veidiem, jūs tiksiet uzskatīts kā iesaistīts statistikas datu izveidē, nosakot statistikas kritērijus un norādot personas, kuru personas datus izmantos sociālā tīkla vietne. Fakts, ka jūs tikai saņemat statistikas datus anonimizētā formā un ka jums nav piekļuves faktiskajiem personas datiem, nemaina to, ka tiks uzskatīts, ka jums ir ietekme pār personas datu apstrādi statistikas datu izveides nolūkos, pamatojoties uz fanu lapas apmeklējumiem.

Tādējādi, būdams sociālā tīkla vietnē viesotas fanu lapas administrators, jūs sniedzat ieguldījumu jūsu lapas apmeklētāju personas datu apstrādē un saskaņā ar VDAR tiksiet uzskatīts par kopīgo pārzini – kopā ar sociālā tīkla vietni. Tas attiecas tikai uz tām apstrādes darbībām, kas ietver personas datus, ko sociālā tīkla vietne ir apkopojusi jūsu lapā. Tas savukārt rada dalīto atbildību informēt lapas apmeklētājus par to, ka ar sīkdatņu palīdzību tika iegūta informācija par apmeklētājiem.

Dalītās atbildības esamība ne vienmēr nozīmē, ka jums un sociālā tīkla operatoram ir līdzvērtīga atbildība. Atbildības līmenis jānosaka, ņemot vērā visus ar konkrēto gadījumu saistītos apstākļus: ja kopīgā apstrāde attiecas tikai uz datu ieguvi no jūsu lapas apmeklētājiem un uz minēto datu apstrādi statistikas nolūkiem (nevis uz datu izmantošanu sociālā tīkla vietnes neatkarīgas analīzes veikšanai un reklamēšanai, kas nav saistīta ar jūsu uzņēmumu), visticamāk, jūs uzņemsieties atbildību tikai par minētajām apstrādes darbībām.

 

Saskaņā ar VDAR kopīgajiem pārziņiem pārredzamā veidā ir jānosaka savus attiecīgos pienākumus, ko paredz datu aizsardzības tiesību akti. Papildinformāciju par to, ko tas nozīmē, skatiet. No kopīgās atbildības izriet tas, ka fiziskās personas varēs brīvi izvēlēties, vai vērsties pie jūsu uzņēmuma vai sociālā tīkla vietnes, lai iegūtu kompensāciju par radīto kaitējumu pilnā apmērā. Ja nespējat pierādīt, ka neesat atbildīgs par gadījumu, kas ir izraisījis kaitējumu, sociālā tīkla vietne drīkst pieprasīt atpakaļ kompensācijas daļu, kas ir līdzvērtīga jūsu atbildībai par kaitējumu.

 

Laiks rīkoties 

  • Jums kā fanu lapas administratoram būs jānoslēdz kopīgo pārziņu līgums ar viesošanas sociālā tīkla vietni. Šajā līgumā ir jānosaka katras puses pienākumi, tostarp apmeklētāju tiesības un informēšanas pienākumi. Piemērs. Facebook ir ieviesis kopīgo pārziņu pielikumu, kas jums būs jāapstiprina, ja vēlēsieties izveidot jūsu uzņēmumam lapu platformā Facebook.

  • Ievērojiet VDAR noteiktos pārziņa pienākumus: informējiet apmeklētājus par kopīgo pārziņu identitātēm, apstrādes mērķi, izmantoto juridisko pamatu, datu saglabāšanas periodiem un visām datu apstrādes darbībām, kā arī par apmeklētāju tiesībām (piemēram, uz piekļuvi, labošanu, dzēšanu). Tāpat pārliecinieties, ka apmeklētājiem ir iespēja īstenot minētās tiesības.

  • Iespēju robežās īstenojiet pasākumus, lai nodrošinātu jūsu lapas apmeklētāju un viņu personas datu atbilstošu aizsardzību.

  • Lai apstrādātu datus mērķreklāmas nolūkiem, būs nepieciešama apmeklētāju piekrišana.

BG2.gif

Sociālie spraudņi

SOCIAL PLUGINS.gif

Nereti uzņēmumi savās tīmekļvietnēs izvieto sociālos spraudņus, lai iegūtu noteiktas komerciālas priekšrocības. Sociālie spraudņi ir tādas pogas kā “Patīk” vai “Kopīgot”, kas apmeklētājiem sniedz iespēju kopīgot savu pieredzi citās tīmekļvietnēs ar draugiem noteiktās sociālo tīklu vietnēs. Kad apmeklētājs izmanto tīmekļvietni, kurā ir spraudņi, viņa personas dati tiek nosūtīti sociālā tīkla vietnei. Tas savukārt uzņēmumiem ļauj optimizēt preču vai pakalpojumu publicitāti, uzlabojot savu atpazīstamību sociālajos tīklos.

Ja savā tīmekļvietnē izmantojat trešās personas spraudni, visticamāk, jūs kopā ar konkrēto sociālā tīkla uzņēmumu būsiet kopīgais datu pārzinis attiecībā uz tīmekļvietnes apmeklētāju personas datu apkopošanu un šo datu nosūtīšanu sociālā tīkla vietnei. Tas ir balstīts uz faktu, ka abām pusēm ir ekonomiska interese un jūs kopīgi nosakāt līdzekļus un mērķus personas datu apstrādei, kas tiek nosūtīti sociālā tīkla vietnei. Taču jūs nebūsiet pārzinis attiecībā uz to apstrādi, kas seko pēc datu nosūtīšanas un ko sociālā tīkla vietne veic patstāvīgi, jo jūs nenosakāt šādu darbību mērķus un līdzekļus.

Attiecībā uz šādām darbībām, kas ietver jūsu tīmekļvietnes apmeklētāju personas datu apstrādi, arī jums saskaņā ar VDAR būs jāuzņemas vairāki pienākumi.

Laiks rīkoties  

  • Apmeklētāju personas datu ieguves brīdī jums tiem ir jāsniedz noteikta veida informācija, piemēram, jūsu identitāte un apstrādes mērķi.

  • Ja jūs paļaujaties uz attiecīgo fizisko personu piekrišanu, jums ir nepieciešams iegūt iepriekšēju piekrišanu tikai par tām darbībām, attiecībā uz kurām jūs rīkojaties kā (kopīgais) pārzinis (t. i., datu ieguve un nosūtīšana).

  • Ja personas datu apstrāde tiek pamatota ar paļaušanos uz leģitīmo interešu mērķiem, Tiesa uzskata, ka katram (kopīgajam) pārzinim, proti, jums kā tīmekļvietnes operatoram un sociālā spraudņa sniedzējam, ir jāīsteno leģitīmās intereses, apkopojot un nosūtot personas datus, lai minētās darbības varētu būt šādā veidā pamatotas. Nav pietiekami, ja tikai viens no kopīgajiem pārziņiem īsteno leģitīmās intereses, apkopojot un nosūtot personas datus.

bottom of page