top of page

Prasību ievērošana

 
BG1_edited.png

Kad nepieciešams pārskatīt vietējos tiesību aktus

 

Šajā rokasgrāmatas sadaļā ir uzsvērtas situācijas, kurās nepieciešams apskatīt nacionālos datu aizsardzības tiesību aktus. Neskatoties uz to, ka VDAR mērķis ir harmonizēt datu aizsardzības tiesību aktus visā ES, daudzos gadījumos Regula Dalībvalstīm ļauj pieņemt nacionālos tiesību aktus, kas papildina vai pieļauj novirzes no VDAR. Praksē tas nozīmē, ka attiecībā uz atsevišķiem datu aizsardzības aspektiem dažādās Dalībvalstīs jūs saskarsieties ar dažādiem noteikumiem.

Ja veicat uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā Dalībvalstī, ir būtiski ņemt vērā iespējamās atšķirības nacionālajos tiesību aktos.

Nepieciešams nošķirt jomas, kurās Dalībvalstīm ir obligāti jāizstrādā nacionālie vai reģionālie tiesību akti, un kurās Dalībvalstis var izvēlēties noteikt šādus tiesību aktus.

FORM (1).png

Jomas, kurās Dalībvalstīm ir jāizstrādā vietējie tiesību akti

 • Personas dati un vārda brīvība: izņēmums apstrādei žurnālistikas vajadzībām un akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām.

 • Dalībvalstis saglabā atbildību noteikt līdzsvaru starp tiesībām uz privātumu un tiesībām uz vārda brīvību. Ja veicat uzņēmējdarbību plašsaziņas līdzekļu nozarē, ņemiet vērā, ka jums ir rūpīgi jāapsver fakts, ka noteikumi šajā jomā dažādās Dalībvalstīs būs atšķirīgi. 

 • Oficiālos dokumentos esoši personas dati:

 • Šādi personas dati var tikt apstrādāti, lai saglabātu līdzsvaru starp publisku piekļuvi oficiālajiem dokumentiem un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Dalībvalstu pienākums ir līdzsvarot tiesības uz privātumu un nepieciešamību apstrādāt personas datus sabiedrības interesēs. 

 • Sankcijas

FORM (3).png

Jomas, kurās Dalībvalstīm var būt nacionālie vai vietējie tiesību akti

 • Dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums un tā saskaņošana ar tiesībām uz personas datu aizsardzību. Dalībvalstis var noteikt konkrētus pienākumus, kas attiecas uz dienesta noslēpuma ievērošanu noteiktās nozarēs (piemēram, advokātu birojiem vai bankām).

 • Apstrāde zinātniskos, vēstures pētniecības vai statistikas nolūkos: Dalībvalstis var ierobežot datu subjekta tiesības (piekļūt, labot, ierobežot apstrādi un iebilst), ja tās draud neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētos mērķus, ar nosacījumu, ka tiek noteiktas atbilstošas garantijas un ka nepastāv risks pārkāpt datu subjekta privātumu.

 • Tā kā Dalībvalstu nodarbinātības tiesību akti lielākoties ir ārpus ES likumdošanas kompetences jomas, VDAR ļauj Dalībvalstīm izstrādāt tiesību aktus, kas reglamentē attiecības starp VDAR un valsts nodarbinātības tiesību aktiem. Ja jūsu uzņēmums savu darbību īsteno vairākās Dalībvalstīs, jūs saskarsieties ar dažādām prasībām, kas attiecas uz darbinieku personas datu apstrādi.

 • Mirušu personu personas dati

 • Bērnu pilngadības vecums

 • Īpašu kategoriju dati

 • Ģenētiskie, biometriskie vai veselības dati

 • Novērošanas kameru izmantošana

 • Noteikumi par datu aizsardzības speciālistiem

 • Valsts identifikācijas numuri (jebkurš cits vispārēja pielietojuma identifikators) Dalībvalstis var brīvi izstrādāt savus noteikumus par valsts identifikācijas numuru apstrādi.

 • Noteiktos gadījumos baznīcas un reliģiskas iestādes drīkst ieviest noteikumus par personas datu apstrādi.

Laiks rīkoties

 • Izvērtējiet, kuri Dalībvalstu tiesību akti attiecas uz jūsu uzņēmējdarbību, un pārbaudiet, vai nacionālajos tiesību aktos nav noteikti papildu vai konkrētāki pienākumi.

bottom of page