top of page

Apstrādes situācijas

 
BG1_edited.png

Piegādātāju personas dati

 

No piegādātājiem (kontaktpersonām) saņemtos personas datus atļauts izmantot tikai saskaņā ar noslēgto līgumu un savstarpējām attiecībām.

Daļu šīs informācijas jums, protams, būs nepieciešams izmantot un saglabāt nodokļu un citiem administratīviem mērķiem.

Vispārīgi

Tāpat kā ir aizliegts izmantot no klientiem saņemtos personas datus jebkādiem nolūkiem, ir aizliegts izmantot arī ar piegādātājiem saistītos personas datus nolūkiem, kas atšķiras no tiem, kuru dēļ šādi dati tika iegūti (nolūka ierobežojumi).

Apstrādājot jūsu piegādātāja kontaktpersonu (darbinieku vai citu personu) personas datus, jūsu juridiskais apstrādes pamats ir “leģitīmās intereses”, jo jums nav tieša līguma ar minētajiem darbiniekiem.

Papildus iepriekš minētajām konkrētajām prasībām, ir piemērojamas arī visas pārējās vispārīgās apstrādes prasības, piemēram, pienācīga piegādātāju informēšana par privātuma politikām, piegādātāju personas datu aizsardzība, viņu tiesību ievērošana u. tml.

Juridiskais pamats jūsu piegādātāju personas datu apstrādei

Kopumā piegādātāju personas datu apstrādi jūs veiksiet, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

  1. Līgumiskais pienākums: ja personas datu apstrāde ir nepieciešama jūsu pienākumu izpildei. Piemēram, ja jums ir jānodrošina piekļuve piegādātajam, jums nepieciešams viņa vārds un adrese.

  2. Juridiskais pienākums: ja likums jums nosaka par pienākumu apstrādāt noteikta veida informāciju. Piemēram, ja jums ir piemērojams PVN, saskaņā ar likumu jums ir jāapstrādā piegādātāja PVN numurs.

  3. Leģitīmās intereses: ja jums ir leģitīmas intereses apstrādāt noteiktus jūsu piegādātāja personas datus, kas ir svarīgākas par piegādātāja interesēm neapstrādāt viņa personas datus. Tas attiecas, piemēram, uz piegādātāja darbinieku kontaktinformācijas apstrādi.

  4. Piekrišana: ja klienta personas datu apstrādes nolūkos jums ir nepieciešams pamatoties uz piekrišanu. Piekrišana būs nepieciešama, piemēram, ja vēlēsieties piegādātājiem nosūtīt mārketinga materiālus.

Laiks rīkoties!

Pārliecinieties, ka:

  • neizmantojat piegādātāju (kontaktpersonu) personas datus citos neatļautos veidos;

  • izmantojat atbilstošus juridiskos pamatus klienta personas datu apstrādei;

  • informējat piegādātājus par to, kā jūs apstrādājat viņu datus.

 
bottom of page