top of page

Kur?

 
INTERNET%20SPHERE_edited.png

Lai VDAR būtu piemērojama jūsu uzņēmumam, tam ir jāietilpst Regulas teritoriālajā darbības jomā. Teritoriālā darbības joma ir definēta 3. pantā, un tā balstās uz diviem galvenajiem kritērijiem:

  • “Uzņēmējdarbības kritērijs” – jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību Savienībā.

VDAR ir piemērojama, ja jūsu uzņēmums – kas rīkojas kā pārzinis vai kā apstrādātājs – veic uzņēmējdarbību Savienībā, neatkarīgi no tā, vai apstrādes vieta ir Savienība. Uzņēmuma uzņēmējdarbības vieta ir Savienība, ja uzņēmumam šajā vietā ir pastāvīga klātbūtne, un tiek veiktas reālas un efektīvas darbības, ņemot vērā uzņēmuma īstenotās saimnieciskās darbības būtību.

  • “Mērķauditorijas kritērijs” – jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet apstrādā Savienībā esošu fizisko personu datus.

VDAR ir piemērojama jūsu uzņēmumam – kas rīkojas kā pārzinis vai kā apstrādātājs – arī tad, ja neveicat uzņēmējdarbību Savienībā, bet apstrādājat Savienībā esošu fizisko personu datus, ja apstrādes darbības ir saistītas ar:

  • preču vai pakalpojumu piedāvāšanu šādiem datu subjektiem Savienībā, neatkarīgi no tā, vai no datu subjekta tiek prasīta samaksa; vai

  • viņu uzvedības novērošanu, ciktāl viņu uzvedība notiek Savienībā.

Tādējādi noteiktos apstākļos VDAR piemēro arī eksteritoriāli.

Processor

Ja jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību ES, bet jūs sadarbojaties ar apstrādātāju, uz kuru neattiecas VDAR?

INTERNET%2520SPHERE_edited_edited.png

Ja jūs kā pārzinis, kuram ir piemērojama VDAR, izvēlaties izmantot tāda apstrādātāja pakalpojumus, kas atrodas ārpus Savienības un kuram nav piemērojama VDAR, jums būs jānodrošina, ka apstrādātājs datus apstrādā saskaņā ar VDAR gluži tāpat, kā apstrādātājam būtu piemērojama VDAR, bet ar atsevišķām papildu prasībām. VDAR prasības nosaka, ka apstrādātāja īstenoto apstrādi reglamentē līgums vai cits tiesību akts. Tāpēc jums būs jānodrošina, ka ar apstrādātāju tiek noslēgts līgums – datu apstrādes līgums – ietverot visas VDAR 28. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Datu apstrādes līgumi

 

Kā rīkoties, ja apstrādātājam ir piemērojama VDAR, bet jūsu uzņēmumam ne?

Jūsu uzņēmumam kā pārzinim, kas atrodas ārpus ES, nebūs piemērojami VDAR noteiktie pārziņa pienākumi. “Ārpus ES pārzinim” nebūs piemērojama VDAR, jo tas izvēlas izmantot apstrādātāju, kas atrodas Savienībā. Savukārt apstrādātājam būs jāievēro VDAR prasības, ja uz viņu attieksies VDAR piemērojamības kritēriji.

bottom of page