top of page

Apstrādes situācijas

 
BG1_edited.png

Videonovērošana

Ja ēku un/vai uzņēmuma aizsardzībai izmantojat videonovērošanas kameras, jums ir jāņem vērā arī VDAR papildus jebkuriem citiem valsts noteikumiem, kas var būt piemērojami dažādām situācijām, kurās drīkstat izmantot videonovērošanas kameras.

 

Filmējot vietas, kur redzami garāmgājēji, jūs apkopojat personisku informāciju, proti, šo personu attēlus un uzvedību. Lietojot viedās kameras, kas ļauj izmantot, piemēram, sejas vai numura zīmes atpazīšanu, tiek apstrādāta arī tāda sensitīvā informācija kā biometriskie dati

Skatiet nacionālos tiesību aktus

Ņemiet vērā, ka (novērošanas) kameru izmantošanu, pirmkārt un galvenokārt, reglamentēs nacionālie tiesību akti.

 

Jūsu valsts tiesību akti var aizliegt noteikta veida vai visas kameras jebkādos vai noteiktos apstākļos (piemēram, publisku vietu nepārtrauktu filmēšanu), var noteikt konkrētas prasības (piemēram, saistībā ar nodarbinātību), var pieprasīt izmantojamās novērošanas kameras paziņošanu vai reģistrāciju valdības iestādē, var pieprasīt, lai policijai pēc vienkārša pieprasījuma ir piekļuve attēliem, var pieprasīt, lai tiktu attēlota noteikta piktogramma, kas informē personas, kuras var tikt filmētas, utt.

 
FORM (1).png

Raugoties no VDAR viedokļa, ir piemērojamas šādas noteiktas prasības

 • Sabiedrībai/darbiniekiem nepārprotamā un efektīvā veidā ir jāsniedz informācija/paziņojums par videonovērošanu.

 • Jāievēro pienākumi pret darbiniekiem (piemēram, uzņēmuma privātuma politikā un darba noteikumos ir sniegta informācija un iekļauti noteikumi). 

 • Uzņēmumam ir jāievēro noteikti pienākumi, kas attiecas uz attēlu apstrādi, piekļuvi tiem un to glabāšanu

 • Uzņēmumam ir jāiekļauj šāda veida apstrāde savā apstrādes darbību reģistrā un (publiskajā) privātuma politikā

Informācija/paziņojums sabiedrībai

Lielākajā daļā valstu ir nepieciešams izmantot konkrētu piktogrammu pie ieejas vietā, kur tiek lietota novērošanas kamera.

 

Piemēram, Beļģijā ir jāizmanto šāda piktogramma, uz kuras ir jānorāda noteikta informācija:

Parasti ir noteiktas konkrētas prasības attiecībā uz piktogrammas izmēru, materiālu, redzamību, uz piktogrammas norādīto informāciju utt.

 

Raugoties no VDAR viedokļa, jebkurā šāda veida paziņojumā ir skaidri jānorāda turpmāk minētā informācija filmētajām personām:

 1. kurš ir atbildīgs par videonovērošanas kameru;

 2. tīmekļvietne, kurā ir apskatāma piemērojamā privātuma politika (kur sniegta papildinformācija par videonovērošanu).

FORM (3).png

Pienākumi pret darbiniekiem

 • Ja filmēšanai var tikt pakļauti darbinieki, visticamāk, būs piemērojamas konkrētas nacionālo tiesību aktu prasības, kas var noteikt īpašus ierobežojumus un prasības, konkrētus informēšanas pienākumus pret darbiniekiem un noteiktas procedūras, kas jāievēro pirms novērošanas kameru izmantošanas.

 • Šī informācija ir jāiekļauj arī uzņēmuma darbinieku privātuma politikā

Pienākumi, kas attiecas uz attēlu apstrādi, piekļuvi tiem un to glabāšanu

Atkarībā no jūsu valsts tiesiskā regulējuma var tikt piemēroti tādi noteikti pienākumi kā:

 1. Novērošanas kameras, kas ir vērstas uz ieejas durvīm, ir jānovieto tā, lai tās pēc iespējas mazāk veiktu publiskās vietas (netiešo) ierakstīšanu.

 2. Novērošanas kameru ierakstu skatīšana reāllaikā ir atļauta vienīgi noziedzīgu nodarījumu konstatēšanai šādas darbības brīdī. Tāpat ir atļauts rādīt publiski redzamu ekrānu, kurā ierakstītos attēlus var skatīt reāllaikā.

 3. Attēli var tikt ierakstīti, lai iegūtu pierādījumus nekārtībām, noziedzīgai uzvedībai vai darbībām, kas rada kaitējumu, kā arī lai identificētu šādu darbību īstenošanā vainīgās personas, minēto darbību lieciniekus vai cietušos.

 4. Videomateriālu drīkst glabāt ne ilgāk par vienu mēnesi, ja vien nav konstatēts, ka tas satur ar noziedzīgu nodarījumu saistītus ierakstus.

 5. Personas drīkst filmēt tikai pēc tam, kad ir izdarīts nepieciešamais paziņojums un izvietotas piktogrammas. Ieiešana telpā, kurā skaidri ir attēlota piktogramma, tiek uzskatīta par netiešu piekrišanu filmēšanai.

 6. Ir jāierobežo tiesības piekļūt un pārlūkot ierakstītos attēlus, kā arī jāveic šādu darbību reģistrs.

 7. Personām, kurām ir piekļuve ierakstiem, ir jāievēro konfidencialitātes un slepenības pienākums.

 8. Nedrīkst ierakstīt attēlus, kas pārkāpj fizisko personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, vai nolūkā iegūt informāciju par fizisko personu filozofisko, reliģisko vai politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, etnisko vai sociāli ekonomisko stāvokli, seksuālo orientāciju vai veselību.

 9. Visām filmētajām personām ir tiesības skatīt videomateriālu, kurā tie ir redzami, ar nosacījumu, ka viņi spēj sniegt pietiekami detalizētu informāciju, lai atrastu konkrētos attēlus.

 10. Utt.

 

Papildus minētajiem konkrētajiem pienākumiem ir piemērojami arī privātuma normatīvajos aktos un VDAR minētie pienākumi, ņemot vērā videonovērošanas sensitīvo raksturu.

BG2.gif

Reģistrs

 • VDAR nosaka, ka attiecībā uz personas datu apstrādi, tostarp videonovērošanu, ir jāuztur apstrādes darbību reģistrs.

 • Nacionālie tiesību akti var noteikt nepieciešamību izveidot papildu reģistru, kurā tiek reģistrēta konkrēta videonovērošanas informācija, piemēram:

 • norāde uz vietas veidu, kurā notiek novērošana;

 • novērošanas kameru, kā arī fiksēto kameru tehniskais apraksts, to atrašanās vieta, norādot vietu kartē, ja piemērojams;

 • pagaidu vai mobilo novērošanas kameru gadījumā – novērošanai pakļauto zonu apraksts un laika periodi, kuros tiek izmantotas kameras;

 • veids, kādā tiek sniegta informācija par apstrādi;

 • vieta, kur tiek apstrādāti ieraksti; un

 • vai tiek īstenota ierakstu skatīšana reāllaikā un, ja attiecināms, veids, kādā tā tiek īstenota

Kriminālsodi

Nacionālie tiesību akti var noteikt kriminālsodus par tiesību aktu pārkāpumiem videonovērošanas jomā.

Laiks rīkoties!

Pārbaudiet, vai jūsu novērošanas kameras atbilst nacionālajiem tiesību aktiem, vai ir ieviestas visas nepieciešamās politikas un paziņojumi un vai attiecīgās personas ir pienācīgi informētas.

bottom of page